This demo requires Flash Player.

Animals holding | Obchodní podmínky na e-shopu

Obchodní podmínky na e-shopu

Ochrana osobních informací

Náš internetový obchod se zavazuje, že získané osobní údaje od zákazníků budou použity pouze k zabezpečení provozu těchto stránek. Tyto údaje jsou chráněny dostupnými prostředky před zneužitím a nejsou poskytovány nikomu dalšímu.

Veškeré údaje a statistiky o vašich nákupech, které jsou získány během provozu a je nutné je archivovat např. z důvodu reklamace, nejsou poskytovány třetím stranám.


Druh podléhající registraci CITES

K jedincům podléhajícím registraci Cites ( ,,CITES - povinné doklady") obdržíte společně s daňovým dokladem i příslušný registrační list. Je povinností nového i původního majitele ohlásit vzniklé změny na místně příslušném úřadu odboru životního prostředí a to nejpozději do 30 dní od změny. Registrují se všechny druhy exemplářů patřících do přílohy Cites (I A), dále exempláře patřící do přílohy(II B) se neregistrují s výjimkou, která je stanovena v příloze č.2 zákona č.100/2004 Sb., to je, že se registrují tito živočichové (II B): všechny druhy slonovitých,kočkovitých (výjimka domestikované formy kočky domácí), všechny druhy z řádu primátů, z čeledi nosorožcovitých, dále orel okrový a stepní. www.mzp.cz/cites


Minimální odběr

Minimální objednané množství se zobrazí automaticky v nákupním košíku v kolonce počet pro Vámi vybraný druh. Obvykle je to 1 ks, l, dcl, pára


Velikosti

Velikosti zvířat jsou zaznačeny v kódu jako šesté číslo za lomítkem, přičemž 1 znamená mládě, 2 středně velký jedinec, 3 dospělý a 0 bez rozlišení velikosti. Na velikosti pak závisí i s tím spojená cena


.

Způsob dopravy a způsob platby

Přepravu uskutečňujeme prostřednictvím služby Kurýr provozovanou společností České dráhy, a.s., vždy formou dobírky nebo prostřednictvím rozvozu, vždy formou platby hotově

Kurýr :Pro úspěšné doručení zásilky je nutné zadat v objednávce telefonní kontakt, nejlépe mobilní, a stanici určení. Zda Vaše město je stanicí určení a nebo kde je nejbližší pro Vás stanice určení, zjistíte na internetové adrese: http://www.cd.cz/index.php?action=section&id=29655

Poté, co zásilka dorazí do stanice určení Vás pracovníci drah budou bezprostředně telefonicky informovat.

Doba přepravy Kurýrem je závislá na vzdálenosti a návaznosti spojení. Trvá zpravidla 1 až 2 dny.

Cena kurýrní služby je k 1.1.2011 stanovena ve výši Kč 210Kč (cena s DPH) a jako taková Vám bude vyúčtována a připočtena k hodnotě Vámi vybraného zboží. V závislosti na počasí a druhu zvířete Vám bude započtena také např. přepravka za 140Kč (cena s DPH), do níž se balí převážně hlodavci a malí savci, termobox pro zvířata za 150Kč (cena s DPH), termobox pro ryby 200Kč (cena s DPH) nebo ohřevný sáček za 40Kč (cena s DPH). O konečné částce Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

Rozvoz : Rozvozová služba slouží především pro maloobchodní prodejny. Rozvoz se uskutečňuje 1x za 14 dní vždy po předchozí telefonické domluvě s konkrétním rozvozcem, který Vám určí termín dodání.

U objednávek nad 10.000,- kč je dopravné zdarma. Při nižším odběru zboží v místě, které leží na trase či v blízkosti trasy rozvozu se účtuje dopravné ve výši 150,- Kč.

Reklamační řád

Společnosti ANIMALS Holding, družstvo, Výpusta 90, Želechovice na Dřevnicí

1. Obecná ustanovení

Tento reklamační řád je zpracován dle Občanského zákoníku v platném a účinném znění.

Prodávajícím je společnost ANIMALS Holding, družstvo, se sídlem Výpusta 90, Želechovice nad Dřevnicí, 76311, IČ: 26968088, DIČ: CZ26968088

Kupujícím/ odběratelem se rozumí subjekt, který odebral zboží od prodávajícího.

2. Záruční doba

Občanský zákoník považuje zvíře za věc. Pro prodej zvířat platí stejné podmínky jako pro prodej jakéhokoliv jiného zboží. Zvíře může vyreklamovat, záruční doba je ale nižší, pouze 6 týdnů a začíná běžet dnem převzetí zboží.

3. Podmínky reklamace a nároky z vad

Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných viditelných či skrytých vadách ihned informovat prodávajícího, případně může převzetí takovéto věci odmítnout. Oznámení o později zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího, ideálně mailem. Kupující může oprávněnou reklamaci podat na e-mailovou adresu ( animals.holding@seznam.cz) nebo osobním doručením na provozovnu firmy. Kupující je povinen uvést datum nákupu, doložit doklad o vlastnictví zboží ( faktura nebo dodací list), co nejvýstižněji popsat závadu. Při úmrtí zvířete, které chce zákazník vyreklamovat je povinen toto oznámit bez odkladu do 24 hodin, po té je nutné na vyžádání prodávajícího nechat provést pitvu u SVÚ, ze které bude jasné, jaká byla příčina úhynu. Tuto pitvu nechá provést kupující na své náklady. Předejde se tak problémům s vymáháním nákladů pitvy u zvířete, které uhynulo nebo bylo zraněno v důsledku neodborné péče kupujícího a během kupujícím odsouhlaseného způsobu přepravy. Výhodou tohoto způsobu je omezení manipulace s uhynulým zvířetem a minimalizace času mezi úhynem a pitvou, což je jednou z podmínek pro relevantní vyšetření zvířete. Pokud pitevní zpráva potvrdí, že zvíře uhynulo na problém, který mělo již před prodejem, je reklamace důvodná a zákazníkovi bude po dohodě předáno zvíře nové nebo plná kupní cena a proplaceny doložitelné náklady na pitvu reklamovaného zvířete. Nevyžádá-li si prodávající pitvu, ale vyžádá si vrácení uhynulého zvířete, vracejí se tato hluboce zmrazená.

Reklamace ryb se s přihlédnutím k ceně řeší vzájemnou dohodou obou stran. Na zvířata z importu se poskytuje záruka dle platné legislativy. Zákazník má možnost seznámit se se zdravotním stavem ještě před koupí a rizicích, která jsou spojená s jejich koupí.

4. Neoprávněná reklamace

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

- Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace – záruka zanikla

- Vada vznikla neodborným zacházením, manipulací nebo zanedbáním péče či nevhodnou péčí o zboží, jakož i skladováním v nevhodných podmínkách pokud jde o teplotu, vlhkost, prašnost apod.

- Bylo-li zboží poškozeno živly

5. Lhůty pro vyřízení

Reklamace zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data řádného uplatnění vad zboží kupujícím. Lhůta pro vyřízení reklamace se počítá ode dne převzetí reklamace (reklamovaného zboží) prodávajícím do dne vyřízení reklamace prodávajícím.

Reklamace se uplatňuje na provozovně firmy ANIMALS Holding, družstvo: Paseky 259, Želechovice nad Dřevnicí. Reklamaci nelze vyřizovat v místech, která jsou jen krátkodobě pronajatá – burzy apod.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.11.2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Případné změny vyhrazeny.